แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
คุณทำไปแล้ว 0% ของแบบสอบถาม
0%
100%
ตอนที่ 1

ระดับความจำเป็นของการเข้าใช้และความพึงพอใจของการใช้สื่อดิจิทัลและ ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space)

ขอให้ท่านระบุระดับความพึงพอใจที่ท่านได้รับจากการใช้สื่อดิจิทัลและศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ หรือระดับความสำคัญ ระดับความคิดเห็นที่ของความคิดเห็นต่างๆ โดยที่

  5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจสูงมากไม่มีประเด็นที่ควรปรับปรุง
หรือ มีระดับความสำคัญ-จำเป็นมากที่สุด หรือ เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวมากที่สุด
  4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจสูง โดยยังมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเล็กน้อย
หรือ มีระดับความสำคัญ-จำเป็นมาก หรือ เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวมาก
  3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง โดยยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงบางส่วน
หรือ มีระดับความสำคัญ-จำเป็นปานกลาง หรือ เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวปานกลาง
  2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจต่ำ โดยยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงหลายส่วน
หรือ มีระดับความสำคัญ-จำเป็นต่ำ หรือ เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวน้อย
  1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจต่ำมาก โดยต้องปรับปรุงใหม่เกือบทั้งหมด
หรือ มีระดับความสำคัญ-จำเป็นต่ำมาก หรือ แทบจะไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าว

 

* 1. ท่านเคยใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติ (IPST Learning Space : http://learningspace.ipst.ac.th/) หรือไม่

Survey BY TRIS
TRIS Corp