แบบสำรวจความคิดเห็นและการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการ IPST Learning Space (ครู))


คำชี้แจง แบบสำรวจความคิดเห็นนี้จัดทำโดยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

 

            ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

            ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.    (IPST Learning Space)

      

สำหรับการตอบแบบสำรวจ ขอความร่วมมือจากผู้ตอบกรุณากรอกข้อความและใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ ของท่านมากที่สุด

 

            คำอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนความพึงพอใจ/ การยอมรับ

            ระดับ 1               หมายถึง              พึงพอใจน้อยที่สุด

            ระดับ 2               หมายถึง              พึงพอใจน้อย

            ระดับ 3               หมายถึง              พึงพอใจปานกลาง

            ระดับ 4               หมายถึง              พึงพอใจมาก

            ระดับ 5               หมายถึง              พึงพอใจมากที่สุด